Obchodné podmienky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 a §
20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

„Zákon“).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi je pre nás veľmi
dôležité, a preto kladieme dôraz na súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s platnými
právnymi predpismi a s princípmi a požiadavkami z nich vyplývajúcimi.
Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to
predovšetkým:


 zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako prevádzkovateľ
zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;
 objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme
mohli ponúkať naše výrobky a poskytovať naše služby čo najprofesionálnejšie;
 oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich
zhromažďujeme a spracovávame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých
osôb.


I. Informácie o prevádzkovateľovi
Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť Kruh remeselná výroba s. r. o., IČO:
47 762 799, so sídlom: Kozia 28, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 98680/B, kontakt: e-mail kruhpekaren@gmail.com,
t. č. 0903 461 614 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov
sa prosím obracajte na Ing. Emíliu Tomljenovi ć , a to písomnou formou, osobne, alebo e-mailom:

Vajnorská 21, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
priestory KRUH pekáreň
v čase od 07:00 do 19:00 hod. počas pracovného týždňa
tel. kontakt 0903 461 614, e-mail: kruhpekaren@gmail.com (ďalej len „Kontaktná osoba“).


II. Kto je dotknutá osoba?
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje
v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto
služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba
poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s
prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je taktiež fyzická osoba, o ktorej
prevádzkovateľ získal osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo
v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby z iných zdrojov, napríklad, ak boli prevádzkovateľovi
poskytnuté kontaktné údaje dotknutej osoby inou osobou za účelom spolupráce, či vybavenia objednávky.


III. Aké údaje prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúva?
3.1. Nákup v e-shope prevádzkovateľa
Pri nákupe v e-shope prevádzkovateľ požaduje osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky tovaru
dotknutej osoby, a to meno a priezvisko, adresa na doručovanie, príp. fakturačná adresa, e-mailová
adresa a telefónne číslo. V prípade, ak dotknutá osoba koná v mene a na účet právnickej osoby alebo inej
fyzickej osoby, okrem údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo bankového účtu,
zápis v príslušnom registri a pod.) a inej fyzickej osoby, ktorá je rovnako dotknutou osobou (obchodné
meno , adresa miesta podnikania, e-mailová adresa, tel. č., prípadne zápis v príslušnom registri, ak ide
o fyzickú osobu - podnikateľa), prevádzkovateľ požaduje a spracúva aj osobné údaje konajúcej dotknutej
osoby v rozsahu, v akom vyplýva jej oprávnenie konať za právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu,
najčastejšie meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a pracovnú pozíciu, a/alebo osobné údaje
vyplývajúce z udelenej plnej moci. Na základe týchto údajov prevádzkovateľ pripraví faktúru, zašle objednaný tovar a objednávku uskutočnenú dotknutou osobou vybaví. V prípade neuvedenia potrebných
osobných údajov dotknutej osoby nebude môcť byť jej objednávka zo strany prevádzkovateľa vybavená.
3.2. Registrovaný zákaznícky účet
Osobnými údajmi spracovávanými v súvislosti s dobrovoľnou a bezodplatnou registráciou
u prevádzkovateľa prostredníctvom jeho web-stránky sú meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa,
telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacie adresy, prípadne údaje o právnickej osobe a/alebo
inej fyzickej osobe, ak pri registrácii dotknutá osoba koná v mene takejto právnickej alebo inej fyzickej
osoby a na jej účet, a to v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo, IČO, IČ DPH alebo obchodné meno, adresa
miesta podnikania, e-mail, prípadne IČO, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa. Dobrovoľnosť registrácie
zákazníckeho účtu znamená, že objednávku v e-shope prevádzkovateľa je možné vykonať a táto bude
vybavená aj bez takejto registrácie a prevádzkovateľ bude postupovať v súlade s ods. 3.1 vyššie.
Majiteľ registrovaného zákazníckeho účtu je oprávnený využívať výhody registrácie poskytované
prevádzkovateľom v podobe (a) jednoduchšieho uskutočňovania objednávok vďaka automatickému
načítaniu údajov potrebných k vystaveniu faktúry a vybaveniu objednávky, ako aj možnosti jednoduchšej
aktualizácie týchto údajov, (b) možnosti využívať objemové, prípadne iné zľavy na objednávané tovary
v rámci prevádzkovateľom poskytovaného vernostného programu a nakoniec (c) informovania
o novinkách a akciách v e-shope prevádzkovateľa formou newslettera (ďalej len ako „Služby spojené
s registrovaným zákazníckym účtom“). V prípade neuvedenia požadovaných osobných údajov nebude
môcť byť zákaznícky účet u prevádzkovateľa registrovaný a nebudú môcť byť dotknutej osobe alebo
osobe, v mene a na účet ktorej dotknutá osoba koná, poskytované Služby spojené s registrovaným
zákazníckym účtom.
3.3. Kontaktný formulár
Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek informovať sa ohľadom poskytovania služieb e-shopu,
ponúkaného sortimentu tovarov, obchodných a záručných podmienkach, či ohľadom akýchkoľvek iných
skutočností týkajúcich sa obchodnej činnosti prevádzkovateľa, a to prostredníctvom kontaktného
formulára, v ktorom dotknutá osoba okrem opisu svojej požiadavky uvedie tiež údaje nevyhnutné k jej
vybaveniu zo strany prevádzkovateľa, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa.


IV. Na aké účely a na akom právnom základe prevádzkovateľ používa osobné údaje dotknutých
osôb ?
4.1. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Vyššie uvedený právny základ sa týka spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:
a. Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej
riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami v súlade s obchodnými a záručnými podmienkami
prevádzkovateľa, t. j. k plneniu zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu na tovar medzi
prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako zákazníkom;
b. V rámci predzmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok dotknutej osoby zadanej
prostredníctvom kontaktného formulára, ako aj na technickú administráciu na stránke
www.kruhpekaren.sk , nevyhnutnú pre správne poskytovanie služieb prevádzkovateľom, a to
osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail;
c. Na registráciu zákazníckeho účtu, ktorou vzniká bezodplatný zmluvný vzťah medzi
prevádzkovateľom ako poskytovateľom Služieb spojených s registrovaným zákazníckym účtom
a majiteľom registrovaného zákazníckeho účtu, najmä na zapojenie dotknutej osoby do
vernostného programu a s tým spojeného poskytovania rôznych množstevných, či iných zliav
alebo iných výhod prevádzkovateľom.
4.2. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov
sledovaných prevádzkovateľom
Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné
účely:

a. Na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie tovarov a služieb
prevádzkovateľa smerovaných na majiteľov registrovaného zákazníckeho účtu na stránke
www.panettone.sk ;
b. Na preukazovanie, uplatňovanie a vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo
zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
c. Využívanie funkčných a analytických cookies bez profilovania dotknutej osoby a bez
možnosti identifikovať príslušné spojenie medzi dotknutou osobou a konkrétnou IP adresou,
pričom oprávneným záujmom prevádzkovateľa je riadne fungovanie funkcionalít jeho webovej
stránky a e-shopu a skvalitňovanie jeho služieb, ďalší rozvoj webovej stránky a e-shopu
v záujme ďalšieho rozvoja podnikania prevádzkovateľa.
Ďalšie informácie ohľadom používania súborov cookies, súhlasu s ich používaním podľa § 116
zákona o elektronických komunikáciách, ako aj jeho odvolania, nájdete TU.
4.3. Spracúvanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej
osoby
Tento právny základ sa týka spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na nasledovné účely:
a. Na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu
k prevádzkovateľovi a na tieto účely udelila prevádzkovateľovi slobodný a informovaný súhlas,
najmä vo vzťahu k zasielaniu komerčnej komunikácie o novinkách, aktuálnych ponukách a
akciách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba
ho môže kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
pred jeho odvolaním.
b. Na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa,
zverejneného na jeho webovej stránke, v rámci ktorej dochádza k vybavovaniu požiadaviek
a otázok, ako aj prípadnej súvisiacej komunikácie s takou dotknutou osobou, ktorá nemá zmluvný
ani iný právny vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje
v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa na inom právnom základe; takáto dotknutá
osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov vyplnením a odoslaním kontaktného
formulára, pričom prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov a tieto osobné údaje
zlikviduje bezodkladne po naplnení účelu ich spracúvania, t. j. vybavením požiadavky dotknutej
osoby.
c. Na používanie tzv. marketingových cookies slúžiacich na účely cielenia marketingových
kampaní prevádzkovateľa, resp. reklamy.
Ďalšie informácie ohľadom používania súborov cookies, súhlasu s ich používaním podľa
Nariadenia a podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách, ako aj jeho odvolania, nájdete
TU.
4.4. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne právnymi
predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú
osobné údaje dotknutej osoby obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe
uvedených na faktúre, zmluve, alebo objednávke v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze
obchodnej činnosti, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré
vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na
ochranu osobných údajov SR a pod.), prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a
vykonateľných rozhodnutí (súdy SR, súdny exekútor a pod.).


V. Počas akej doby sa osobné údaje spracúvajú?
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie ich
uchovávania, a teda počas trvania účelu, na ktorý prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby získal.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:
a) ktoré súvisia s uskutočneným nákupom v e-shope po dobu piatich (5) rokov od vybavenia
objednávky prevádzkovateľom,

b) ktoré súvisia s jej registrovaným zákazníckym účtom dovtedy, pokým je takýto zákaznícky účet
zriadený,
c) ktoré prevádzkovateľ získal prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára dotknutou
osobou, tieto osobné údaje prevádzkovateľ uchováva len po dobu trvania účelu, ktorým je úplné
vybavenie žiadosti dotknutej osoby,
d) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa po dobu
počas ktorej je k tomu v zmysle príslušných právnych predpisov povinný (napr. podľa zákona
o dani z pridanej hodnoty, zákona o účtovníctve a pod.),
e) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa
po dobu, pokým tieto oprávnené záujmy trvajú (napr. uplatňovanie nárokov na súde a ich
vymáhanie v exekučnom konaní a pod.).


VI. Používanie súborov Cookies prevádzkovateľom
Pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa sa do Vášho zariadenia (počítača, tabletu, smartfónu ...)
ukladajú malé súbory „cookies“, ktoré sú následne čítané našou spoločnosťou ako prevádzkovateľom.
Takto využívané cookies slúžia na zlepšenie komfortu dotknutej osoby pri prehliadaní webovej stránky
prevádzkovateľa od okamihu jej návštevy až po ukončenie jej prehliadania. Po zatvorení stránky
prevádzkovateľa sa niektoré z uvedených cookies vymažú a niektoré v zariadení dotknutej osoby ostanú a
aktivujú sa vždy, keď našu stránku navštívite, a to po dobu od 1 minúty až po neobmedzený čas,
v závislosti od funkcionality.
Cookies, ktoré používame ako prevádzkovateľ:

a. pomáhajú identifikovať dotknutú osobu pri nasledujúcej návšteve webovej stránky
prevádzkovateľa, s cieľom, aby táto webová stránka vyhovovala zariadeniu dotknutej
osoby, resp. aby sa dotknutá osoba nemusela opakovane prihlasovať pri každej
návšteve webovej stránky prevádzkovateľa,
b. pomáhajú zistiť, opraviť a/alebo odstrániť nefunkčné súčasti webovej stránky
prevádzkovateľa, umožňujú využívať dotknutej osobe funkcie e-shopu
prevádzkovateľa (napr. zapamätanie tovaru v košíku a pod.) – ide o cookies, ktoré sú
nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa, takže ich
vypnutie v internetovom prehliadači dotknutej osoby môže spôsobiť nesprávne
fungovanie a zobrazovanie webovej stránky prevádzkovateľa, čo môže  znížiť
komfort dotknutej osoby pri používaní webovej stránky prevádzkovateľa, najmä
fungovanie registrovaného zákazníckeho účtu;
c. umožňujú sledovať návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa, prehliadanie
jednotlivých produktov, prípadne zisťovať účinnosť reklám prevádzkovateľa,
prostredníctvom ktorých sa dotknutá osoba na webovú stránku prevádzkovateľa
dostala, merať návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa z konkrétnych krajín
a miest, ako aj návštevnosť webovej stránky prevádzkovateľa v konkrétnych časoch
počas dňa; tieto informácie sú pre nás ako prevádzkovateľa dôležité k tomu, aby sme
mohli našu webovú stránku vrátane e-shopu ďalej rozvíjať a tým rozvíjať i naše
podnikanie. Uvedené činnosti zamerané na získavanie vyššie špecifikovaných
informácií vykonáva prevádzkovateľ prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá
je prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v tejto
súvislosti sa nachádzajú TU.

Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies
uložených na koncovom zariadení dotknutej osoby ako užívateľa zo strany tretích osôb prevádzkovateľ
zodpovednosť nenesie.
Na webovej stránke www.kruhpekaren.sk sa návštevníkovi zobrazí tzv. vyskakovacia cookies lišta, ktorá
návštevníkovi umožní výber nastavenia jednotlivých cookies, t. j. nevyhnutných, analytických
a marketingových. Použitie príslušného nastavenia webového prehliadača umožňujúce ukladanie
a sťahovanie súborov cookies (napr. neblokovať súbory cookies) sa považuje za súhlas s používaním
súborov cookies, udelený podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov. Súhlas dotknutej osoby ako užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového
prehliadača. Ak dotknutá osoba neudelí súhlas na používanie cookies, tieto zo strany
prevádzkovateľa nebudú používané. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia ukladania cookies)
prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť svojej webovej stránky, resp. e-shopu, najmä
negarantuje možnosť prihlásenia dotknutej osoby ako užívateľa do registrovaného zákazníckeho účtu.

Dotknutá osoba si môže vo svojom internetovom prehliadači nastaviť, aby tento odmietal ukladanie
cookies, alebo len povoliť ukladanie cookies, ktorým dôveruje, či akceptovanie cookies len z práve
navštevovaných webstránok. Dotknutá osoba vo svojom prehliadači môže tak isto vymazať všetky alebo
len niektoré cookies, ktoré sú už v jej zariadení uložené. Zmenou nastavení internetového prehliadača
alebo zákazom používania súborov cookies súhlas dotknutej osoby s používaním súborov cookies,
udelený podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
zaniká.


VII. Poskytovanie osobných údajov tretím osobám
7.1. Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy,
alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas. V rámci spracovania objednávky a
plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované zmluvným poskytovateľom služieb prevádzkovateľa, ako sú
napr. banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy
alebo poskytovania iných služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe.
7.2. Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov prevádzkovateľa v postavení
sprostredkovateľa a na účely stanovené prevádzkovateľom spracúvať externá firma, ktorou je tvorca
a prevádzkovateľ e-shopu prevádzkovateľa, poskytovateľ účtovníckych služieb, poskytovateľ
právnych a audítorských služieb, poskytovateľ marketingových služieb, správca e-shopu,
poskytovateľ IT služieb a dopravca, a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade
s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme, keď nám napíšete na kruhpekaren@gmail.com.


VIII. Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny, a to sprostredkovateľovi,
s ktorým prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov spolupracuje na účely zabezpečenia služby čo
najefektívnejšieho poskytovania newslettrov a iných noviniek dotknutým osobám. Takéto prenosy sa
realizujú konkrétne do Spojených štátov amerických. Osoby, ktorým sa v USA tieto údaje sprístupňujú,
dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre osobné
údaje dotknutých osôb.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme, keď nám napíšete na kruhpekaren@gmail.com.


IX. Automatizované individuálne rozhodovanie
Ako Prevádzkovateľ nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.


X. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov
týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na
základe:

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade
prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,
c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré
prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.


XI. Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane svojich osobných údajov
10.1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej
osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Pokiaľ
prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe takejto žiadosti kópiu osobných údajov dotknutej
osoby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Vystavenie prvej kópie podľa vyššie uvedeného je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá
osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré

mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických
prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ
nepožiada o iný spôsob.
10.2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o dotknutej
osobe nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných
údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po
tom, čo ho dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo dotknutá osoba o potrebe doplnenia
osobných údajov prevádzkovateľa oboznámi.
10.3. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa bodu X.,
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe
mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez
zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby napriek jej žiadosti nevymaže, ak je spracúvanie
osobných údajov dotknutej osoby potrebné:
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
10.4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak
dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu X. počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; alebo ak spracúvanie osobných
údajov dotknutej osoby je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov
obmedzenie ich použitia; alebo ak síce prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania,
ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
alebo ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku
prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba požiada o obmedzenie spracúvania svojich
osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské
operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia
spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.
10.5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že prevádzkovateľ poskytne
dotknutej osobe spracúvané osobné údaje, pričom má dotknutá osoba právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že
osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie
prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
10.6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas
odvolá kontaktovaním Kontaktnej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom -
písomne alebo e-mailom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu do jeho
odvolania však nie je jeho odvolaním dotknutá.
10.7. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

XII. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
Spoločnosť Kruh remeselná výroba s. r. o. využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a
organizačného charakteru, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a
zabránili prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Súčasne
zabezpečujeme, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a
aby rešpektovali dôverný charakter akýchkoľvek takto zverených dát, osobitne však Vašich osobných
údajov a striktne dodržiavali vo vzťahu k nim povinnosť mlčanlivosti.


XIII. Zmeny podmienok spracúvania osobných údajov
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou alebo formálnou záležitosťou. Informácie, ktoré
sme Vám povinní vzhľadom na spracúvanie osobných údajov pri našich službách poskytnúť, sa môžu
meniť alebo sa môžu stať neaktuálnymi vzhľadom na technický, technologický pokrok a/alebo vzhľadom
na zmenu právnej regulácie ochrany osobných údajov, či zmenu aplikačnej praxe príslušných orgánov
verejnej moci, najmä Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Z uvádzaných dôvodov si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v
akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky ochrany osobných údajov podstatným
spôsobom, dáme Vám túto zmenu do pozornosti, napr. verejným oznámením na webstránke spoločnosti
Kruh remeselná výroba s. r. o. alebo osobitným oznámením určeným pre Vás, zaslaným prostredníctvom
e-mailu.


V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov prosím
kontaktujte našu Kontaktnú osobu. Radi Vám na Vaše otázky odpovieme.
V Bratislave dňa 16.4.2023
Kruh remeselná výroba s. r. o.